Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Zverejnenie návrhu VZN Obce Rúbaň č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

.

Obec Rúbaň podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, a to na úradnej tabuli obce,  webovom sídle obce www.obecruban.sk  a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň  číslo  1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu Obec Rúbaň, 941 36 Rúbaň 27,  elektronicky na adresu podatelna@obecruban.sk  alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, a to v pondelok a v stredu v dobe  od 8.00 h do 12.00 a 13.00 h do 15.00 h, v piatok v dobe od 8.00 h do 12.00 h.

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať. Na pripomienky Obec Rúbaň  taktiež nemusí prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum vloženia: 10. 1. 2024 14:08
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 14:11
Autor: Správce Webu
obec Rúbaň