Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Orgány obce

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2023-2026

Ing. Štěpánka Zacharová

Práva a povinnosti starostky

- štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce
- štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
- správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
- vykonáva obecnú správu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady
- má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
- má asistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)

Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky  

 

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2019-2022

Ing. Štěpánka Zacharová

Odmena za výkon funkcie zástupcu starostky  

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starotky obcee za rok 2023

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2022

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2021

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2019

 

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2015-2018

Ing. Štěpánka Zacharová

 

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2010-2014

Ing. Štěpánka Zacharová

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2023-2026

1/ Gábor   P ó c s                                                                  Gábor Pócs
 
2/ PaedDr. Kristína   P ó c s o v á                                   PaedDr. Kristína Pócsová
 
3/ Imrich   P e t r í k                                                              Imrich Petrík
 
4/ Ing. Zoltán   T a m a š e k                                               Ing. Zoltán Tamašek
 
5/ Štefan   J u h á s z                                                              Štefan Juhász
 
Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva

- určovanie zásad hospodárenie a nakladania s majetkom
- schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
- zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
- schvaľovanie nariadení
- schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
- určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
- zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
- zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a ich odvolávanie vedúcich zakladanie obchodných spoločností
- zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
- vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
- udeľovanie čestného občianstvo obce, obecných vyznamenaní a cien
- určovanie symbolov obce

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 26.9 kB

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2019-2022

1/ Zoltán   E š e k
2/ Imrich   P e t r í k
3/ PaedDr. Kristína   P ó c s o v á
4/ Bc. Lívia   Š á m š o n o v á
5/ Ing. Zoltán   T a m a š e k
 

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2015-2018

1/ Ing. Bolya Ladislav

2/ Petrík Imrich

3/ Bc.Šámšonová Lívia

4/ Ing. Tamašek Zoltán

5/ Vašová Aneta

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2018

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2017

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2016

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2015

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2010-2014

1/ Ing. Bolya Ladislav

2/ Ing. Jávorka Flórián

3/ Juhász Štefan

4/ JUDr. Kamonczová Marta

5/ Ing. Tamašek Zoltán

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2014 

obec Rúbaň