Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Základná škola

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

Rúbaň – Fűr

Dobré základy pre úspešnú budúcnosť

 

 

Výchova a vzdelávanie ja základným prostriedkom rozvoja spoločnosti a rozhodujúcou podmienkou úspešného adaptovania sa v európskom priestore.

Základom vzdelávacích aktivít je škola. Jej úlohou je pripraviť deti a mládež pre život a prácu v nových podmienkach európskeho trhu práce. Škola sa má stať priestorom samostatnosti, tvorivosti a moderných metód výchovy a vzdelávania. Vstupnou bránou do vzdelávacej sústavy je základná škola, ktorá by v súčasných podmienkach mala klásť dôraz na prehĺbenie jazykovej prípravy, finančnej a počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese.

Škola dnešnej doby má vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti. Žijeme v zložitých časoch ku ktorým sa pridávajú i morálne stresy, a verbálna agresivita sa stáva súčasťou bežnej komunikácie v škole a mimo nej.

Úlohou základnej školy je dať žiakom základ najdôležitejších poznatkov z prírodných a spoločenských vied a naučiť ich vyjadrovať sa v materinskom jazyku ústne i písomne, aby sebavedome prekonali negatívny vplyv spoločnosti. Nerozlučnou zložkou edukácie je aj výchova dieťaťa so správnymi spoločenskými návykmi, s citovým vzťahom ku všetkému čo ľudská spoločnosť vytvorila, k rodnému mestu i rodnej vlasti. Kvalita školy závisí od kvality učiteľa. Kvalita výchovno-vzdelávacej práce školy sa stáva limitujúcim faktorom na trhu škôl a bude rozhodovať o konkurenčnej schopnosti pri znižovaní populácie a možno aj o ďalšej existencii školy. Ak má škola v konkurencii obstáť, musí hľadať nové spôsoby a metódy svojej pedagogickej práce.

Chceme priblížiť a otvoriť školu nielen žiakom, ale aj rodičom a priateľom školy a tak škola nebude poskytovať iba vzdelanie, ale bude možné v nej tráviť aj svoj voľný čas, kde bude priestor na šport a zábavu podľa záujmu detí. Modernizácia školstva je nielen nevyhnutná, ale je v súlade s prebiehajúcimi zmenami v celej Európe a je nezastaviteľná.

 

Všeobecná charakteristika školy

„V rukách človek veľa neunesie. V srdci a v hlave unesie najväčšie poklady sveta.“

 

                                                                            J. A. Komenský

 

Podľa dedinskej kroniky v Rúbani už od 16. storočia existovala málotriedna škola. Po veľkom požiari v 19. storočí postavia novú dvojtriednu školu, ktorú v r. 1930 rozšíria na štvortriednu. Počas II. svetovej vojny tu bývajú nemeckí vojaci, keď južná časť školy vybuchne a pritom sa zničí celé zariadenie školy. Po vojne sa zase otvárajú školské brány a v jednej triede sa začína vyučovanie. Po prestavbe v r. 1951 školu rozširujú na päťtriednu. Počas veľkej dunajskej záplavy v r. 1965 tu bývajú povodňou poškodení utečenci z Kolárova. V rokoch 1970-71 sa realizuje celková rekonštrukcia školy, ale v časoch centralizácie stráca svoju samostatnosť a od 1979 patrí pod spoločné riaditeľstvo so ZŠ s VJM Strekov až po r. 1987. Potom na tri roky dedina zostane bez školy. Od 1. septembra 1990 na žiadosť rodičov znovu otvoria málotriednu školu v Rúbani.

Ak má byť žiak sústredený na prácu bez strachu a stresov, potrebuje psychickú pohodu. Pokojné prostredie, dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú predpokladom na dosiahnutie pozitívneho psychického vývinu žiakov. Preto sme sa snažili vytvoriť humánnu atmosféru v škole, kde sa všetci cítime tak, ako keby sme patrili do jednej veľkej rodiny – každý je zodpovedný za každého – a všetci zamestnanci školy spolu s deťmi za dobrú prevádzku školy. So zamestnancami a žiakmi školy spolu sa usilujeme udržiavať také láskyplné prostredie, aké sme medzičasom vytvorili, aby bol vzťah učiteľ – žiak otvorený, zbavený strachu, ale na druhej strane aby sa vzájomne rešpektoval. Dbáme na to, aby už vytvorené veľmi dobré ľudské vzťahy sa zachovali, a zostal aj naďalej kladný, tolerantný prístup učiteľa k žiakom, učiteľa k rodičom a učiteľa k učiteľom aj ostatným zamestnancom školy.

Vnútorná infraštruktúra školy v posledných rokoch bola priebežne vymenená a rekonštruovaná. Žiaci pracujú v peknom, čistom a v estetickom prostredí. Usporiadaním interiéru, exteriéru, a individuálnym prístupom inšpirujeme svojich žiakov k tvorivosti, túžbe po objavovaní sveta a k osvojovaniu si určitých ľudských hodnôt. Vo svojej každodennej práci skúsime viesť svojich žiakov k tomu, aby pochopili a osvojili si význam a dôležitosť celoživotného vzdelávania.

Náš pedagogický zbor je vedomý toho, že učiteľ nemôže obísť nové technológie, hlavne komunikačné, ktoré sa neustále vyvíjajú a ktoré zrejme budú hrať v škole nového storočia dôležitú úlohu ako zdroj informácií. Škola je veľmi dobre vybavená modernou technológiou a považuje sa za školu náročnú na hodnoty a na kvalitu vyučovania. Rodičia sú spokojní s úrovňou, s metódami a formami práce, považujú školu otvorenú, sú spokojní s výsledkami výchovy a vyučovania.

 

Veľkosť školy

Naša málotriedna škola sa nachádza uprostred dediny Rúbaň. Nemá právnu subjektivitu a zriaďovateľom je Obec Rúbaň. Je prízemná dvojtriedna budova, so spojenými ročníkmi 1.-2. a 3.-4. Škola umožňuje vzdelávanie všetkým deťom a prihliadnutím k ich možnostiam a schopnostiam. Máme samostatnú triedu na telesnú výchovu, počítačovú učebňu a  zborovňu. Súčasťou školy je malá školská knižnica pre žiakov a tiež pre pedagógov, za školou je malé viacúčelové ihrisko s umelou trávou a okolo školy je park. Tieto podmienky umožňujú bezpečný a voľný pohyb detí pri hrách a športových činnostiach.

 

Škola ako životný priestor

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom i drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

J. A. Komenský

 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.

Škola je miestom, kde sa žije, nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti. Žiaci i pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj my v našej škole. Kladieme dôraz na upravené prostredie tried, chodieb, aktualizujeme nástenky. Snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb, kde žiaci môžu vidieť vlastné práce,. Pravidelne sa staráme o areál školského dvora.

Vzhľadom na možnosti a ľudské schopnosti sa snažíme vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala pre žiakov „ druhým domovom“.

 

 

OZNAM

OBEC Rúbaň ako zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rúbaň – Für 28 pre ročníky 1.- 4. oznamuje občanom, že dňom 31. januára 2015 odišla na vlastnú žiadosť z funkcie riaditeľky základnej školy PaedDr. Timea Oršulíková. Dňom 9.2.2015 je poverená riadením základnej školy Mgr. Andrea Horváth.

Na základe výsledku výberového konania na funkciu riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Rúbaň - Fűr 28 ročník 1. - 4.  bola vymenovaná Mgr. Andrea Horváth na dobu funkčného obdobia od 01.02.2018 do 31.01.2023.

 

OZNAM

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Rúbaň Fűr 28 ročník 1-4. bola vyradená so zisete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky  rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k 31. augustu 2019.

Základná škola

 

 

 

 

 

 

 

 

obec Rúbaň