Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Vienna DC a.s., Kukučínova 22, Bratislava

-

Obec Rúbaň, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. X zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní/správny  poriadok/ na základe žiadosti žiadateľa: Vienna DC a.s., Kukučínova 22, Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že

dňa 13.02.2013 o 10.00 hod.

vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením so stretnutím na Obecnom úrade v Rúbani.
Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

Dátum vloženia: 11. 2. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 2. 2013 0:00
obec Rúbaň