Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

OZNÁMENIE

-

Obec Rúbaň, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. X zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní /správny  poriadok/ na základe žiadosti žiadateľa:

ZEI v.o.s., Pávia 29, 945 01  Komárno o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že dňa 21.11.2013 o 13.30 hod. vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením so stretnutím na Obecnom úrade v Rúbani.

Pozemky dotknuté výrubom drevín:   parcely KNC č. 2068, 1633, 2188, 2385 v k.ú. Rúbaň.    

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce

Dátum vloženia: 9. 11. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 11. 2013 0:00
obec Rúbaň