Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Oznámenie

-

Obec Rúbaň, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podla ust. § 2 písm. f/ a čl. X zákona NR SR  o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny a § 18 zák.č. 71/196/ Zb. o správnom konaní/správny  poriadok/ na základe žiadosti žiadateľa: Juraj Komár, Rúbaň č. 81o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že


dňa 31.01.2013 o 10.30 hod.


vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením so stretnutím na Obecnom úrade v Rúbani.
Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania zúčastnila  oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci  jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca  musí preukázať písomnou plnou mocou.

Ing. Štěpánka Zacharová, starostka obce

Dátum vloženia: 25. 1. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2013 0:00
obec Rúbaň