Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

rozšírené vyhľadávanie

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Detail zmluvy S2023/00709-001

Číslo zmluvy:
S2023/00709-001
Názov:
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 23K662075
Predmet zmluvy:
1. Predmetom tejto Zmluvy je v závislosti od v rámci článku I. Zmluvy zvolených Produktov zabezpečenie: a) stravovania prostredníctvom Straveniek a/alebo eStraveniek vydávaných Dodávateľom pre zamestnancov Klienta v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby, b) pitného režimu prostredníctvom Nápojoviek a/alebo eNápojoviek vydávaných Dodávateľom pre zamestnancov Klienta v súlade s § 7 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené poskytovať vhodné nealkoholické nápoje, c) služieb slúžiacich na regeneráciu pracovnej sily, kultúrne a športové vyžitie, rekreáciu, na zdravotnú starostlivosť a ďalšie služby v oblasti starostlivosti o zamestnancov vrátane maloobchodného predaja niektorých druhov tovaru súvisiaceho so starostlivosťou o zamestnancov v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení prostredníctvom Daršekov a/alebo eDaršekov vydávaných Dodávateľom pre zamestnancov Klienta v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, ktoré sú oprávnené poskytovať služby v oblasti sociálnych aktivít alebo predávať (dodávať) tovar súvisiaci so starostlivosťou o zamestnancov, d) zabezpečenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prostredníctvom Straveniek a/alebo eStraveniek a/alebo Daršekov a/alebo eDaršekov. 2. Pojmy ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne definované, majú význam ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb za produkty (ďalej len „VOP“). 3. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov sa pod pojmom zabezpečenie stravovania rozumie zabezpečenie podávania jedného najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja za Stravenky a eStravenky Dodávateľa. Za rovnocenné jedlo je možné považovať vegetariánske jedlo (napríklad ovocný tanier, zeleninová misa a pod.). Za hlavné jedlo a nápoj nie je možné považovať tabakové výrobky ani alkoholické nápoje. 4. Prostredníctvom Straveniek a eStraveniek môže zamestnanec Klienta uhrádzať Zmluvnej prevádzke Dodávateľa cenu alebo jej časť za poskytnuté stravovacie služby. 5. Nápojovky sú účelovo viazané ceniny a sú určené na zabezpečenie pitného režimu v súlade s platnými právnymi predpismi pre zamestnancov Klienta v nominálnej hodnote uvedenej na nápojovej poukážke, za ktorú je zamestnancovi Klienta poskytnutý vhodný nealkoholický nápoj. 6. Prostredníctvom Nápojoviek a eNápojoviek môže zamestnanec Klienta uhrádzať Zmluvnej prevádzke Dodávateľa cenu alebo jej časť za poskytnutý vhodný nealkoholický nápoj. 7. Daršeky sú určené na: a) regeneráciu síl zamestnancov Klienta v zariadeniach so športovým zameraním, b) kultúrne vyžitie zamestnancov Klienta v zariadeniach s kultúrnym zameraním, c) úhradu dovolenkových poukazov v cestovných kanceláriách, d) úhradu zdravotníckych potrieb, zdravotníckych služieb a vitamínov a potravinových doplnkov, e) úhradu vybraného nepotravinového tovaru ako daru pre životné resp. pracovné jubileá zamestnancov Klienta a iné, v hodnote nominálnej hodnoty Daršekov alebo eDaršekov v Zmluvných prevádzkach Dodávateľa, f) oblasti v nadväznosti na zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení. 8. Prostredníctvom Daršekov a eDaršekov môže zamestnanec Klienta uhrádzať Zmluvnej prevádzke Dodávateľa cenu alebo jej časť za poskytnuté služby v oblasti sociálnych aktivít alebo predaný (dodaný) tovar súvisiaci so starostlivosťou o zamestnancov. 9. Produkty v papierovej forme (Stravenky, Nápojovky a Daršeky) sú označené logom Dodávateľa „fpoho“, je na nich vyznačená nominálna hodnota a obdobie, pre ktoré platia, a sú opatrené čiarovým a číselným kódom a ochrannými prvkami. Aktuálny vzor produktov v papierovej forme je zverejnený na webovej stránke Dodávateľa www.fpoho.sk. 10. Nosičom elektronických produktov (eStraveniek, eNápojoviek a eDaršekov) je fšekarta. Fšekarta má na prednej strane vyznačené logo Dodávateľa, meno a priezvisko držiteľa fšekarty, exspiráciu fšekarty a 16-miestne číslo karty. Môže mať podobu aj mobilnej aplikácie. Na fšekartu sú nabíjané hodnoty elektronických produktov. Podmienky a pravidlá pre správne fungovanie a používanie fšekarty sú stanovené v dokumente Pravidlá používania fšekarty. Aktuálne znenie Pravidiel používania fšekarty je k dispozícii na webovej stránke Dodávateľa www.fpoho.sk v časti (sekcii) Firmy. Podpisom Zmluvy Klient súčasne potvrdzuje, že s Pravidlami používania fšekarty oboznámi svojich zamestnancov. 11. Bližšie informácie o jednotlivých Produktoch sú upravené vo VOP alebo na webovej stránke Dodávateľa www.fpoho.sk. 12. Klient sa za zabezpečenie/sprostredkovanie stravovania a/alebo pitného režimu a/alebo služieb v oblasti sociálnych aktivít alebo predaj (dodanie) tovaru súvisiaceho so starostlivosťou o zamestnancov prostredníctvom Produktov zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi odmenu a dohodnuté poplatky v súlade s Cenníkom odmien a poplatkov a Cenníkom poštovného a poistného. 13. Klient súhlasí s vydávaním a doručovaním elektronickej faktúry (eFaktúry) vyhotovenej Dodávateľom v zmysle príslušných právnych predpisov na e-mailovú adresu pre zasielanie eFaktúry uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy. 14. V prípade záujmu Klienta o ďalšie Produkty okrem v rámci článku I. Zmluvy zvolených Produktov je tak možné urobiť na základe písomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Rúbaň
IČO:
00309231
DIČ:
2021060580
Adresa:
Rúbaň 27
Telefón:
0905795162
E-mail:
podatelna@obecruban.sk
Web:
www.obecruban.sk
2. Zmluvná strana:
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356/15, 01001 Žilina
IČO:
36391000
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Štěpánka Zacharová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
27. 11. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
28. 11. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
27. 11. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
SKM_C250i23112715550.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,46 kB
obec Rúbaň