Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

rozšírené vyhľadávanie

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Detail zmluvy S2023/00704-001

Číslo zmluvy:
S2023/00704-001
Názov:
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet zmluvy:
1. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti, ktoré sú vedené Okresným úradom Nové Zámky – katastrálny odbor, v katastrálnom území Rúbaň, obec Rúbaň: a) na LV č. 171 ako: - parcela číslo 37 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2 - parcela číslo 37 – rodinný dom súpisné číslo 29 b) na LV č. 172 ako: - parcela číslo 36 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158 m2 2. Predávajúci prehlasuje a kupujúcemu zaručuje, že je: - výlučným vlastníkom nehnuteľnosti uvedených v ods. 1 písm. a) tohto článku v podiele 1/1 k celku. - spoluvlastníkom nehnuteľnosti uvedených v ods. 1 písm. b) tohto článku v podiele ½ k celku 3. Kupujúci na základe tejto zmluvy nadobúda predmet kúpy uvedený: - v ods. 1 písm. a) tohto článku do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku - v ods. 1 písm. b) tohto článku do svojho výlučného vlastníctva v podiele ½ k celku 1. Predmetom tejto dohody o zriadení vecného bremena je zriadenie vecného bremena v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v prospech Oprávneného z vecného bremena, Predávajúceho: Ladislav Vlček, rodený Vlček, narodený ......................., rodné číslo: ..........................., trvalo bytom .................................. spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti uvedenej v článku II. ods. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ako „vecné bremeno“). 2. Povinný z vecného bremena, Kupujúci súhlasí s takýmto zriadením vecného bremena v prospech Oprávneného z vecného bremena. Oprávnený z vecného bremena oprávnenie z vecného bremena prijíma a Povinný z vecného bremena je povinný strpieť právo zodpovedajúce vecnému bremenu. 3. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 4. Oprávnený z vecného bremena je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať nehnuteľnosť a je povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy. 5. Vecné bremeno zanikne ak nastanú také trvalé zmeny, že nehnuteľnosť už nemôže slúžiť potrebám Oprávnených z vecného bremena.
Cena:
7 080,37 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Rúbaň
IČO:
00309231
DIČ:
2021060580
Adresa:
Rúbaň 27
Telefón:
0905795162
E-mail:
podatelna@obecruban.sk
Web:
www.obecruban.sk
2. Zmluvná strana:
Ladislav Vlček
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Štěpánka Zacharová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
22. 11. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
23. 11. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
22. 11. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
KZ_Vlček.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,21 kB
obec Rúbaň