Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet S2022/00405-004

Szerződés száma:
S2022/00405-004
Megnevezés:
Dohoda číslo: 22/17/054/131 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu
Szerződés tárgya:
1. Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu zamestnávania ZUoZ (ďalej len „finančný príspevok“), v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) v zmysle: a) Operačného programu Ľudské zdroje PRIORITNÁ OS 8 REACT - EU 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva Národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 Kód ITMS 312081BNZ1 b) Oznámenia č 2/2021/§54/CHSŠ/O3 - ESF c) Zákona o službách zamestnanosti d) Zákon 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. Predmetom dohody je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ –Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva. 3. Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku z ESF
Ár:
3 406,14 EUR
1. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.: 00309231
Adószám: 2021060580
Cím: Rúbaň 27
Telefon: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
2. Szerződő fél:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Cjsz.: 37961187
Adószám: 2021773248
Cím: Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
31. 5. 2022
Szerződés hatályba lépésének a napja:
1. 6. 2022
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
30. 5. 2022
Szerződés megszűnésének a napja:
Nincs megadva
3336671.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 485,73 kB
Megjegyzés:
cena = výška poskytnutej dotácie celkové náklady obce 5 230,56 €
obec Rúbaň