Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň
részletes keresés

Szerződés részlet S2022/00273-005

Szerződés száma:
S2022/00273-005
Megnevezés:
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti - Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
Szerződés tárgya:
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „dobrovoľnícka služba“) a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“), na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť ZUoZ, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev
Ár:
379,62 EUR
1. Szerződő fél:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Cjsz.: 30794536
Adószám: 2021777780
Cím: F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
2. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.: 00309231
Adószám: 2021060580
Cím: Rúbaň 27
Telefon: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
28. 3. 2022
Szerződés hatályba lépésének a napja:
29. 3. 2022
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
28. 3. 2022
Szerződés megszűnésének a napja:
30. 9. 2022
SKM_C22722033108250.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 905,42 kB
obec Rúbaň