Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 19. 4. 2021
slabý dážď 8 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
vietorS, 2.26m/s
tlak1017hPa
vlhkosť88%
zrážky4.83mm

Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Rúbaň

 Rúbaň 27, 941 36 Rúbaň

IČO: 00309231

v zastúpení starostkou: Ing. Štěpánkou Zacharovou

 

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súť

na odkúpenie nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Rúbaň

s týmito podmienkami :

 

OBSAH  NÁVRHU  ZMLUVY,  NA  KTOROM  VYHLASOVATEĽ  TRVÁ :

 1. Predmet návrhu zmluvy bude predaj nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Rúbaň nachádzajúce sa v kat. území obce Rúbaň, evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny odbor na LV č. 2186 ako:
 • parcela reg. ,,C“ č.: 2249, druh pozemku: lesné pozemky vo výmere 6084 m2,
 • parcela reg. ,,C“ č.: 2250, druh pozemku: lesné pozemky vo výmere 48705 m2,
 1. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 273 945 EUR
 2. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa číslo: IBAN: SK20 5600 0000 0038 5906 8001zábezpeku vo výške  10 % z ponúkanej ceny; inak návrh nebude do súťaže zahrnutý
 3. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 30 dní od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy
 4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a 4. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká.
 5. Súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností
 6. Súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv, ktoré sa nachádzajú v časti objektu a že ide o nájmy chránené ustanoveniami Obchodného zákonníka

OSTATNÉ  SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY :

 1. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne prednostka obecného úradu Erika Csölleová, tel. +421905795162, prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť s prednostkou obecného úradu, Erikou Csölleovou.
 2. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Rúbaň, 941 36 Rúbaň 27“ v zalepenej obálke a s výrazným označením „Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľností v obci Rúbaň -  NEOTVÁRAŤ“. Do zalepenej obálky s návrhom na uzavretie zmluvy vložte list s identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho (pri právnickej osobe : názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe : meno, priezvisko, adresa, rodné číslo) Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom, ktorí sa zaregistrujú predložením identifikačného dokladu (výpis z obchodného registra, koncesná listina, živnostenský list a pri fyzických osobách občiansky preukaz), na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
 3. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 08.04.2021 o 12.00 hodine.
 4. Výsledok vyhodnotenia súťaž bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia.
 5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 6. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
 7. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.                                                                         starosta obce.

 

Rúbaň, 08.03.2021


Kúpna zmluva

Vyvesené: 8. 3. 2021

Dátum zvesenia: 9. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť