Navigácia

Obsah

Stavebné dokumenty

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 38x | 21.05.2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 25x | 21.05.2021

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 20x | 24.05.2021

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav Stiahnuté: 22x | 21.05.2021

Žiadosť o povolenie zmeny podmienok stavebného povolenia Stiahnuté: 16x | 21.05.2021

Žiadosť o stavebné povolenie stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní Stiahnuté: 6x | 17.08.2021

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 1772x | 06.07.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 43x | 06.07.2021

Matričné dokumenty

Poučenie pre snúbencov Stiahnuté: 16x | 18.05.2021

Správne poplatky za sobáš Stiahnuté: 35x | 18.05.2021

Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovnia Stiahnuté: 19x | 18.05.2021

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania Stiahnuté: 27x | 19.05.2021

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 15x | 18.05.2021

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 18x | 20.05.2021

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 18x | 20.05.2021

Miestne trhovisko

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu Stiahnuté: 878x | 24.05.2021

Kultúrne podujatie

Oznámenie zámeru usporiadania verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 127x | 08.08.2019

Overovanie

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 21x | 18.05.2021

Splnomocnenie Stiahnuté: 21x | 18.05.2021

Splnomocnenie - Dopravný inšpektorát Stiahnuté: 338x | 24.05.2021

Stránka