Navigácia

Obsah

Stavebné dokumenty

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 63x | 21.05.2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 42x | 21.05.2021

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 33x | 24.05.2021

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav Stiahnuté: 47x | 21.05.2021

Žiadosť o povolenie zmeny podmienok stavebného povolenia Stiahnuté: 32x | 21.05.2021

Žiadosť o stavebné povolenie stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní Stiahnuté: 22x | 17.08.2021

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 1961x | 06.07.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 59x | 06.07.2021

Matričné dokumenty

Poučenie pre snúbencov Stiahnuté: 38x | 18.05.2021

Správne poplatky za sobáš Stiahnuté: 53x | 18.05.2021

Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovnia Stiahnuté: 43x | 18.05.2021

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania Stiahnuté: 44x | 19.05.2021

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 33x | 18.05.2021

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 32x | 20.05.2021

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 38x | 20.05.2021

Miestne trhovisko

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu Stiahnuté: 899x | 24.05.2021

Kultúrne podujatie

Oznámenie zámeru usporiadania verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 148x | 08.08.2019

Overovanie

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 43x | 18.05.2021

Splnomocnenie Stiahnuté: 37x | 18.05.2021

Splnomocnenie - Dopravný inšpektorát Stiahnuté: 368x | 24.05.2021

Stránka