Navigácia

Obsah


VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Rúbaň" 17.01.2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Rúbaň 29.12.2021
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou 25.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň 22.02.2021
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň 14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 6/2019. ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 5/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 8/2003 účinného odo dňa 1. januára 2004 28.10.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 3/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v školskej jedálni 21.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2019 o zrušení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 21.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov 30.01.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce 30.01.2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň 11.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 3/2018 o dani za ubytovanie 11.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia 11.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň číslo 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.12.2018
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 1/2000 účinného odo dňa 1. apríla 2000 vrátane jeho Dodatku č. 1/2003 účinného odo dňa 19.11.2003 03.09.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v školskej jedálni 04.08.2017
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 3/2015 o dani za ubytovanie 02.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov 29.05.2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 29.05.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Rúbaň 04.06.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rúbaň 28.01.2013
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2012 zo dňa 27.12.2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 02.01.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2012 zo dňa 27.12.2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rúbaň 02.01.2013
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 Štatút obce Rúbaň 08.09.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň č. 1/2011 Prevádzkový poriadok verejného viacúčelového ihriska 28.03.2011
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2010 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu 07.06.2010
Všeobecné záväzné nariadenia Obce Rúbaň č. 1/2009 z 7.5.2009 o vyhlásení záväzných častí spoločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan 08.05.2009 31.01.2030